Cẩm nang từ A-Z về thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh

Thì quá khứ tiếp diễn thường được sử dụng trong trường hợp muốn nhấn mạnh diễn biến hoặc quá trình của sự vật, sự việc hay thời gian diễn ra sự vật sự việc có tính chất kéo dài trong quá khứ. Cấu trúc thì past continuous như sau:

Câu khẳng định:

Lưu ý:

  • S = I/He/She/It/Danh từ số ít + was
  • S = We/You/They/Danh từ số nhiều + were.

Ví dụ: I was watching TV before my mom came home. (Tôi đang xem tivi lúc mẹ về nhà).

Câu phủ định:

Lưu ý:

  • Was not = wasn’t
  • Were not = weren’t

Ví dụ: She wasn’t learning English when the teacher came yesterday. ( ấy đang không học tiếng Anh khi giáo viên đến ngày hôm qua).

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.